Hanuman Chalisa in Tamil | தமிழில் அனுமன் சாலிசா

Advertisement

Hanuman Chalisa in Tamil: ஹனுமான் சாலிசா என்பது இந்து பக்தி பாடல் (ஸ்தோத்ரா) என்பது ஹனுமான் என்று உரையாற்றப்படுகிறது. இதை 16 ஆம் நூற்றாண்டில் புனித துளசிதாஸ் எழுதியுள்ளார். ஹனுமான் சாலிசா ஆரம்பத்தில் மற்றும் முடிவில் தோஹாக்களைத் தவிர 40 வசனங்களைக் கொண்டுள்ளார்.

Hanuman Chalisa in Tamil
Hanuman Chalisa in Tamil

Hanuman Chalisa in Tamil | அனுமன் சாலிசா

  • முதல் பத்து ச up பாய்கள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன, நல்ல வடிவம், அறிவு, நல்லொழுக்கங்கள், சக்திகள் மற்றும் அனுமனின் துணிச்சல்.
  • பதினொன்றாம் முதல் பதினைந்தாவது ச up பைஸ், லட்சுமணனை மீண்டும் நனவுக்கு கொண்டு வருவதில் அனுமனின் பங்கை விவரிக்கிறார்.
  • பதினொரு முதல் இருபது ச up பாய்கள், பிரபு ஸ்ரீ ராமுக்கு அவர் செய்த சேவையில் அனுமனின் செயலை விவரிக்கிறார்கள்.
  • இருபத்தியோராம் ச up பாயிலிருந்து, துளசிதாஸ் அனுமனின் கிருபாவின் அவசியத்தை விவரிக்கிறார். இறுதியில், புனித துளசிதாஸ் அனுமனை பகவான் வாழ்த்தி, அவரது இதயத்தில் வசிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறார்.

முதல் அறிமுக தோஹா ஷ்ரு என்ற வார்த்தையிலிருந்து தொடங்குகிறது, இது அனுமனின் குருவாகக் கருதப்படும் மாதா சீதாவைக் குறிக்கிறது.

|| அறிமுக தோஹா ||

ஶ்ரீ குரு சரண ஸரோஜ ரஜ னிஜமன முகுர ஸுதாரி |
வரணௌ ரகுவர விமலயஶ ஜோ தாயக பலசாரி ||

|| சௌபாஈ ||

ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான குண ஸாகர |
ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாகர || 1 ||

ராமதூத அதுலித பலதாமா |
அம்ஜனி புத்ர பவனஸுத னாமா || 2 ||

மஹாவீர விக்ரம பஜரங்கீ |
குமதி னிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ ||3 ||

கம்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா |
கானன கும்டல கும்சித கேஶா || 4 ||

ஹாதவஜ்ர ஔ த்வஜா விராஜை |
காம்தே மூம்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை || 5||

ஶம்கர ஸுவன கேஸரீ னன்தன |
தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக வன்தன || 6 ||

வித்யாவான குணீ அதி சாதுர |
ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர || 7 ||

ப்ரபு சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா |
ராமலகன ஸீதா மன பஸியா || 8||

ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹி திகாவா |
விகட ரூபதரி லம்க ஜராவா || 9 ||

பீம ரூபதரி அஸுர ஸம்ஹாரே |
ராமசம்த்ர கே காஜ ஸம்வாரே || 10 ||

Advertisement

லாய ஸம்ஜீவன லகன ஜியாயே |
ஶ்ரீ ரகுவீர ஹரஷி உரலாயே || 11 ||

ரகுபதி கீன்ஹீ பஹுத படாயீ |
தும மம ப்ரிய பரதஹி ஸம பாயீ || 12 ||

ஸஹஸ வதன தும்ஹரோ யஶகாவை |
அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட லகாவை || 13 ||

ஸனகாதிக ப்ரஹ்மாதி முனீஶா |
னாரத ஶாரத ஸஹித அஹீஶா || 14 ||

யம குபேர திகபால ஜஹாம் தே |
கவி கோவித கஹி ஸகே கஹாம் தே || 15 ||

தும உபகார ஸுக்ரீவஹி கீன்ஹா |
ராம மிலாய ராஜபத தீன்ஹா || 16 ||

தும்ஹரோ மன்த்ர விபீஷண மானா |
லம்கேஶ்வர பயே ஸப ஜக ஜானா || 17 ||

யுக ஸஹஸ்ர யோஜன பர பானூ |
லீல்யோ தாஹி மதுர பல ஜானூ || 18 ||

ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹீ |
ஜலதி லாம்கி கயே அசரஜ னாஹீ || 19 ||

துர்கம காஜ ஜகத கே ஜேதே |
ஸுகம அனுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே || 20 ||

ராம துஆரே தும ரகவாரே |
ஹோத ன ஆஜ்ஞா பினு பைஸாரே || 21 ||

ஸப ஸுக லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா |
தும ரக்ஷக காஹூ கோ டர னா || 22 ||

ஆபன தேஜ தும்ஹாரோ ஆபை |
தீனோம் லோக ஹாம்க தே காம்பை || 23 ||

பூத பிஶாச னிகட னஹி ஆவை |
மஹவீர ஜப னாம ஸுனாவை || 24 ||

னாஸை ரோக ஹரை ஸப பீரா |
ஜபத னிரம்தர ஹனுமத வீரா || 25 ||

ஸம்கட ஸேம் ஹனுமான சுடாவை |
மன க்ரம வசன த்யான ஜோ லாவை || 26 ||

ஸப பர ராம தபஸ்வீ ராஜா |
தினகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா || 27 ||

ஔர மனோரத ஜோ கோயி லாவை |
தாஸு அமித ஜீவன பல பாவை || 28 ||

சாரோ யுக பரிதாப தும்ஹாரா |
ஹை பரஸித்த ஜகத உஜியாரா || 29 ||

ஸாது ஸன்த கே தும ரகவாரே |
அஸுர னிகன்தன ராம துலாரே || 30 ||

அஷ்டஸித்தி னவ னிதி கே தாதா |
அஸ வர தீன்ஹ ஜானகீ மாதா || 31 ||

ராம ரஸாயன தும்ஹாரே பாஸா |
ஸாத ரஹோ ரகுபதி கே தாஸா || 32 ||

தும்ஹரே பஜன ராமகோ பாவை |
ஜன்ம ஜன்ம கே துக பிஸராவை || 33 ||

அம்த கால ரகுவர புரஜாயீ |
ஜஹாம் ஜன்ம ஹரிபக்த கஹாயீ || 34 ||

ஔர தேவதா சித்த ன தரயீ |
ஹனுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக கரயீ || 35 ||

ஸம்கட கடை மிடை ஸப பீரா |
ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத பல வீரா || 36 ||

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோஸாயீ |
க்றுபா கரோ குருதேவ கீ னாயீ || 37 ||

ஜோ ஶத வார பாட கர கோயீ |
சூடஹி பன்தி மஹா ஸுக ஹோயீ || 38 ||

ஜோ யஹ படை ஹனுமான சாலீஸா |
ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஶா || 39 ||

துலஸீதாஸ ஸதா ஹரி சேரா |
கீஜை னாத ஹ்றுதய மஹ டேரா || 40 ||

முடிவடைந்த தோஹா, ராமு, லக்ஷ்மன் மற்றும் சீதாவுடன் ஹனுமனை இதயத்தில் வசிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறார்.

|| தோஹா முடிந்தது ||

பவன தனய ஸங்கட ஹரண – மங்கள மூரதி ரூப் |
ராம லகன ஸீதா ஸஹித – ஹ்றுதய பஸஹு ஸுரபூப் ||

ஜெய் கோஷ்

போல் பஜாரங்கபாலி கி ஜெய் | 
பவன் புத்ரா ஹனுமான் கி ஜெய் ||

Download Hanuman Chalisa PDF

Tamil     English

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here