Hanuman Chalisa in Telugu | తెలుగులో హనుమాన్ చలిసా

Hanuman Chalisa in Telugu: హనుమంతుడు చలిసా హనుమంతుడిని ఉద్దేశించి హిందూ భక్తి శ్లోకం (స్తోత్రం). దీనిని 16 వ శతాబ్దంలో సెయింట్ తులసీదాస్ రాశారు. హనుమాన్ చలిసా  ప్రారంభంలో మరియు చివరిలో దోహాలను మినహాయించి 40 శ్లోకాలు ఉన్నాయి.

Hanuman Chalisa in Telugu
Hanuman Chalisa in Telugu

Hanuman Chalisa in Telugu

  • మొదటి పది చౌపాయిలు వర్ణించబడ్డాయి, శుభ రూపం, జ్ఞానం, ధర్మాలు, శక్తులు మరియు హనుమంతుడి ధైర్యం.
  • పదకొండవ నుండి పదిహేనవ చౌపైస్, లక్ష్మణుడిని స్పృహలోకి తీసుకురావడంలో హనుమంతుడి పాత్రను వివరిస్తాడు.  
  • పదకొండు నుండి ఇరవై చౌపాయిస్ ప్రభు శ్రీ రామ్కు చేసిన సేవలో హనుమంతుడి చర్యను వివరిస్తారు.  
  • ఇరవై మొదటి చౌపాయ్ నుండి, తులసీదాస్ హనుమంతుడి కృపా యొక్క అవసరాన్ని వివరించాడు. చివరికి, సెయింట్ తులసీదాస్ హనుమంతుడిని పలకరించి, తన హృదయంలో నివసించమని అభ్యర్థిస్తాడు.

మొదటి పరిచయ దోహా ష్రు అనే పదంతో ప్రారంభమవుతుంది, ఇది హనుమంతుని గురువుగా భావించే మాతా సీతను సూచిస్తుంది.  

పరిచయ దోహా  

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి l
వరణౌ రఘువర విమల యశ జో దాయక ఫలచారి ll

బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార l
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార్ ll

చౌపాయీ

జయ హనుమాన జ్ఞానగుణసాగర
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర ll 1 ll

రామదూత అతులితబలధామా
అంజనిపుత్ర పవనసుతనామా ll 2 ll

మహావీర విక్రమ బజరంగీ 
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ll 3 ll

కంచనవరన విరాజ సువేసా 
కానన కుండల కుంచిత కేశా ll 4 ll

హాథ వజ్ర అరు ధ్వజా విరాజై 
కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై ll 5 ll

శంకరసువన కేసరీనందన 
తేజ ప్రతాప మహాజగవందన ll 6 ll

విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర 
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర ll 7 ll

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా 
రామ లఖన సీతా మన బసియా ll 8 ll

సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిం దిఖావా 
వికట రూప ధరి లంక జరావా ll 9 ll

భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే 
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ll 10 ll

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే 
శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే ll 11 ll

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ 
కహా భరత సమ తుమ ప్రియ భాయీ ll 12 ll

సహస వదన తుమ్హరో యస గావైం 
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై ll 13 ll

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా 
నారద శారద సహిత అహీశా ll 14 ll

యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే 
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే ll 15 ll

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా 
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా ll 16 ll

తుమ్హరో మంత్ర విభీషన మానా 
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా ll 17 ll

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ 
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ll 18 ll

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖమాహీ 
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీం ll 19 ll

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే 
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ll 20 ll

రామ ద్వారే తుమ రఖవారే 
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ll 21 ll

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా 
తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా ll 22 ll

ఆపన తేజ సంహారో ఆపై 
తీనోం లోక హాంక తేం కాంపై ll 23 ll

భూత పిశాచ నికట నహిం ఆవై 
మహావీర జబ నామ సునావై ll 24 ll

నాసై రోగ హరై సబ పీరా 
జపత నిరంతర హనుమత వీరా ll 25 ll

సంకటసే హనుమాన ఛుడావై
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ll 26 ll

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా 
తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా ll 27 ll

ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై 
సోయీ అమిత జీవన ఫల పావై ll 28 ll

చారోం యుగ పరతాప తుమ్హారా 
హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా ll 29 ll

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే 
అసుర నికందన రామ దులారే ll 30 ll

అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా 
అస వర దీన జానకీ మాతా ll 31 ll

రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా 
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ll 32 ll

తుమ్హరే భజన రామ కో పావై 
జనమ జనమ కే దుఖ బిసరావై ll 33 ll

అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ 
జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ ll 34 ll

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ 
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ll 35 ll

సంకట హరై మిటై సబ పీరా – 
జో సుమిరై హనుమత బలబీరా ll 36 ll

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ 
కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ ll 37 ll

జో శత బార పాఠ కర కోయీ 
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ll 38 ll

జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా 
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా ll 39 ll

తులసీదాస సదా హరి చేరా 
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ll 40 ll

దోహాను ముగించారు

పవనతనయ సంకట హరణ మంగల మూరతి రూప్
రామ లఖన సీతా సహిత హృదయ బసహు సుర భూప్ |

జై ఘోష్  

బోల్ బజరంగబలి కి విక్టరీ l
పవన్ పుత్ర హనుమాన్ కి విక్టరీ ll

Download PDF

Hanuman Chalisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here